تحلیل بروندادهای علمی حوزه کتابخانه و یزد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی - بخش علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه یزد

2 کارشناسی ارشد علم سنجی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکدة علوم اجتماعی، دانشگاه یزد

چکیده

کتابخانه تنها نهاد اجتماعی شناخته شده ای است که زمینه کتابخوانی را فراهم و امر مطالعه را
ترویج می کند و موجودیت آن خود به خود هدف نبوده، بلکه هدف اصلی، خدمت به اجتماع
است. تحلیل زمینه های پژوهشی این حوزه می تواند اطّلاعات مفیدی در اختیار پژوهشگران قرار
دهد. هدف مطالعه حاضر بررسی مقالات مرتبط با حوزه کتابخانه و یزد می باشد . روش پژوهش
از نوع توصیفی و علم سنجی می باشد که به بررسی مقالات حوزه کتابخانه و یزد که در محدوده
سالهای 1372 تا 1398 در پایگاه مرکز منطقه ای اطّلاع رسانی علوم و فناور ی نمایه شده اند از
طریق فنون تحلیل شبکه های اجتماعی و تحلیل هم رخدادی واژگان پرداخته است. از نرم افزارهای
اکسل، راور پریمپ، یوسی نت برای تحلیل داده ها بهره برده شد . نتایج نشان داد موضوع
کتابخانه های عمومی، کتابخانه های دانشگاهی، کیفیت خدمات، کتابداران از نظر شاخص های
مرکزیت درجه، نزدیکی و بینابینی به نسبت سایر موضوعات رتبه بالاتری دارند. به برخی مقوله های
در حوزه « سواد اطّلاعاتی » و « بازاریابی کتابخانه ها » ،« تعاملات اجتماعی کتابخانه ها » پژوهشی نظیر
کتابخانه ها کمتر توجه شده است. به طور کلّی رویکردهای کمی در مطالعات علمی به
سیاست گذاران و برنامه ریزان شناختی کلّی می دهد تا با آگاهی از وضعیت کنونی بتوانند واقعی تر
تصمیم بگیرند و کارآمدتر عمل کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Scientific Outputs in the Field of Library and Yazd

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Makkizadeh 1
  • Esmaeil Bigdelu 2
2 Yazd university
چکیده [English]

 ‎
The library is the only well-known social institution that promotes
reading, and its existence is not an end in itself, but the main purpose is to
serve the community. Investigating and analyzing the research on this
field and discovering the relationships between the terms can provide
useful information for researchers. Therefore, the purpose of this study
was to evaluate and review articles related to library and Yazd. The
method of this research is descriptive and scientometrical. This research is
based on the articles on library and Yazd that were indexed in the
Regional Center for Information, Science and Technology through
social network analysis techniques and co-word analysis. Data analysis
was performed using Excel, Rover Primp, and UseiNet softwares. The
results showed that the number of articles published in the period 1372-
1998 was 37, which has been declining since 1396. According to the
Closeness and Betweeness Centrality Indicators of terms on the maps, the
most active research areas in the field are as follows: public
libraries, academic libraries, quality of service and librarians. Some
research topics such as "social interactions of libraries", "marketing of
libraries" and "information literacy" in the field of libraries have received
less attention. Results of co-word analysis revealed outstanding topics of
the field under study, which is useful for policy makers to learn about the
research status and make appropriate decisions for the promotion of
scholarly products.

کلیدواژه‌ها [English]

  • library
  • Yazd
  • Scientometrics