بررسی میزان پایبندی دانش آموزان دبیرستان های شهر یزد به فرهنگ عامه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده

دانش آموزان دبیرستانی نقش مهمی در فراگیری، حفظ و اشاعۀ فرهنگ عامۀ هر شهر یا روستا
دارند. بنابراین دستیابی به میزان آگاهی و پایبندی آنان نسبت به این مقوله برای برنامه ریزی های
بعدی از ضروریات است. در این تحقیق از نوع کاربردی با یک روش توصیفی و پیمایشی با استفاده
از ابزار پرسشنامه تلاش شده است تا میزان آگاهی و پایبندی دانش آموزان دبیرستان های شهر یزد به
فرهنگ عامه سنجیده شود. جامعۀ آماری در این تحقیق دانش آموزان دختر و پسر مدارس شاهد
متوسطه (دبیرستان) دورة دوم شهر یزد هستند که تعداد آنها 1738 نفر ( 825 نفر دختر و 913 نفر
پسر) است. همچنین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 314 نفر است که از این تعداد 166
نفر را دانش آموزان پسر و 148 نفر را دانشآموزان دختر تشکیل می دهند. روش نمونه گیری،
تصادفی طبقه ای است. این تحقیق از نظر جمع آوری داده ها، از نوع تحقیقات توصیفی است که به
روش پیمایشی انجام شده و از نظر هدف کاربردی است. نتایجی که از این پژوهش به دست آمد
نشان داد که در دو بعد مادی و شفاهی سطح آگاهی پسران بالاتر از دختران و میزان آگاهی
دانش آموزان دختر و پسر در مؤلّفه های شفاهی و معنوی بالاتر از مؤلّفه های مادی است. بطور کلی
میزان آگاهی از فرهنگ عامه در حد مطلوبی قرار دارد. پایبندی به مؤلّفه های فرهنگ عامه در بین
دانش آموزان پسر در حد قابل قبول و دانش آموزان دختر به طور کلّی پایین تر از حد قابل قبول قرار
دارد. همچنین میزان پایبندی به فرهنگ عامه به  طور کلّی پایین تر از حد قابل قبول است.
دانش آموزان دبیرستانی اطّلاعات خود در زمینۀ فرهنگ عامه را بیشتر از طریق خانواده و آشنایان به
دست می آورند. همچنین بین جنسیت و میزان استفاده از فرهنگ عامه ، رابطه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of Yazd High School Students' Adherence to Public Culture

نویسنده [English]

 • mostafa zamanifar
چکیده [English]

High school students play an important role in preserving and
spreading the culture of every society. Therefore, achieving their level of
awareness and adherence to this category of necessities is essential. In this
applied research, a descriptive and survey method using questionnaire and
library studies has been attempted to measure the awareness and
adherence of Yazd high school students to popular culture. Popular culture
has both material and oral components. The results of this study showed
that in both physical and verbal dimensions the level of knowledge of boys
was higher than those of girls, and the level of knowledge of boys and
girls in oral and spiritual components was higher than material
components. In general, the level of awareness of popular culture is at a
good level. Adherence to the components of popular culture among male
students is acceptable and female students generally lower than
acceptable. Also, the level of adherence to popular culture is generally
lower than acceptable. High school students gain more information about
popular culture through family and acquaintances. Gender also influences
the use of popular culture in life.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Yazd
 • the young
 • public culture
 • Tradition
 • Material Culture
 • Oral culture
 • · آرین‌پور، یحیی (1382)، از نیما تا روزگار ما (تاریخ صد و ‌پنجاه سال ادب فارسی)، تهران: انتشارات زوار، چاپ چهارم.
 • ابن ‌اثیر (1370)، تاریـخ کامل ابن‌ اثیر، جلد 12، ترجمۀ حمیدرضا آژیر، تهران.
 • · ابن طاووس،  سیّد (1378)،  اللهوف فی قتلی الطفوف، ترجمه عبدالرّحیم عقیقی بخشایشی، قم:  دفتر نشر نوید اسلام.
 • استانداری یزد (1375)، یزد نگین کویر، تهران: انجمن کتابخانه‌های عمومی.
 • · انجوی شیرازی، ابوالقاسم (1371)، گذری و نظری در فرهنگ مردم، تهران: انتشارات اسپرک.
 • · بست، جان (1369)، روش‌های تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری، ترجمه نرگس طالقانی و حسن پاشا شریفی، تهران: انتشارات رشد.
 • · بلوکباشی، علی (1388)، در فرهنگ خود زیستن و به فرهنگ‌های دیگر نگریستن (سی گفتار دربارۀ فرهنگ)، تهران: انتشارات گل‌آذین.
 • · تقی‌خانی، فریبا (1394)، بررسیمیزانپایبندی دانشجویانبهارزش­هایاجتماعی (مطالعه موردیدانشجویان دانشکدهروان­شناسیوعلوماجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی)، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد،  تهران: آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
 • · توسّلی، بلوکباشی (1379)، حسینیه‌ها، تکایا و مصلّی­ها در معماری ایران دورۀ اسلامی، گردآوری یوسف کیانی، تهران.
 • جعفری­قنواتی، محمّد (1394)، درآمدی بر فولکلور ایران، تهران: انتشارات جامی.
 • جلالی­پندری، یدالله (1378)، یادنامۀ ابوالفضل رشیدالدّین میبدی، یزد: انتشارات یزد.
 • · خانی، حامد (1394)، شیوه‌های مختلف استخاره در فرهنگ اسلامی، مجله حدیث پژوهی، شماره13: 223-251.
 • دهخدا، علی­اکبر (1363)، لغت­نامه، تهران: دانشگاه تهران.
 • · ذبیح‌نیا عمران، آسیه و عباسی، سکینه و جعفری، محمّدرضا (1393)، جامعه‌شناسی ادبیات عامّه‌، یزد: انتشارات هومان.
 • ذبیح­نیا عمران، آسیه (1397)، فولکلور تفت، قم: نوید حکمت.
 • · ذبیح­نیا عمران، آسیه و همکاران (1394)، بازی­های قوم لک­، میبد همایش ایران­شناسی، فرهنگ و آداب و رسوم.
 • · ذبیح­نیا عمران، آسیه (1396)، سیمای جامعۀ اقتصادی ایران در سفرنامه آدام اولئاریوس، پژوهشنامۀ تاریخ، شماره 47: 141-160.
 • ذوالفقاری، حسن (1394)، زبان و ادبیات عامّۀ ایران، تهران: انتشارات سمت.
 • رضی، هاشم (1383)، جشن­های آب، تهران: بهجت.
 • ـــــــــــ (1382)، گاه­شماری و جشن­های ایرانیان باستان، تهران: بهجت.
 • · رمضانخانی، صدیقه (1395)، فرهنگ عامۀ مردم شهر یزد، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، چاپ اول.
 • روح‌الامینی، محمود (1365)، زمینۀ فرهنگ‌شناسی، تهران: انتشارات عطّار.
 • روح‌الامینی، محمود (1371)، مبانی مردم‌شناسی، تهران: انتشارات متون درسیل.
 • زرین­کوب، عبدالحسین (1383)، گذشتۀ ادبیّات ایران، تهران: سخن.
 • · زمانی‌فر، مصطفی (1396)، بررسی و تحلیل فرهنگ عامّه‌‌ مردم روستای سرو علیا، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، یزد: دانشگاه پیام نور تفت.
 • · زهرازاده، محمّدعلی (1385)، بررسی تحلیلی خمسة نظامی از بعد اخلاقی و اجتماعی، رسالة دکتری رشتة زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه اصفهان.
 • · سالاری، مهشید (1389)، مردم­شناسی ایران (آداب و رسوم، فرهنگ و هنر)، تهران: آفرینش.
 • · سرائی، محمّدحسین (1389)، تحوّلات بازارهای ایرانی ـ اسلامى (مطالعۀ موردی بازار یزد)، مجلۀ علمی و پژوهشی مطالعات شهر ایرانی، شمارۀ 2: 25-37.
 • · سعیدی محمّدحسن (1386)، مردم­شناسی مراسم آیینی، پژوهشی در مراسم نخل­گردانی روستای دهملا آشتیان، دانشگاه آزاد.
 • سیپک، ییری (1393)، ادبیّات فولکلور ایران، ترجمۀ محمّد اخگری، چاپ چهارم، تهران: انتشارات سروش.
 • شعاری‌نژاد، علی‌اکبر (1372)، روان­شناسی رشد، چاپ نهم، تهران: اطلاعات.
 • · شهبازی، علی (1394)، بررسی رابطه پایبندی به مناسک دینی و رعایت شئونات اخلاقی و فرهنگی در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، فصلنامۀ فرهنگ در دانشگاه اسلامی، سال پنجم، شمارۀ 2: 243-258.
 • کارلاسرنا (1362)، سفرنامه مادام کارلاسرنا، ترجمه علی­اصغر سعیدی، تهران: زوار.
 • · کلهر، منوچهر (1384)، بررسی میزان پایبندی جوانان شهرستان قزوین (30-15) به                  ارزش­های فرهنگی و برخی از عوامل مؤثّر در آن، فصلنامۀ دروازۀ بهشت شمارۀ 19: 101-127.
 • · محجوب، محمّدجعفر (1393)، ادبیّات عامیانۀ ایران، چاپ پنجم، تهران: انتشارات چشمه،.
 • معین، محمّد (1375)، فرهنگ فارسی، جلد1، چاپ دهم، تهران: انتشارات امیرکبیر.
 • مقیمی، سیّدمحمّد (1385)، سازمان و مدیریت، رویکردی پژوهشی، تهران: انتشارات ترمه.
 • · موریـس پارکـر، برتا (1346)،  فرهنگ­نامـه، ترجمۀ رضا اقصی، تهران: انتشارات امیرکبیر.
 • مهجور، سیامک رضا (1378)،  اصول روان­شناسی بازی، تهران: ساسان.
 • · نارنجی‌نژاد، محمّدمهدی (1384)، موسیقی و نوحه‌سرایی، کیهان فرهنگی، شمارۀ 231و232: دی و بهمن، 86-89.
 • نجفی، ابوالحسن (1387)، فرهنگ و اصطلاحات عامیانه، تهران: نیلوفر.
 • ورجاوند، پرویز (1387)، حسینیه، دائرۀ المعارف تشیّع، 357- 356.
 • · وولف، هانس، ای (1372)، صنایع دستی کهن ایران، ترجمه سیروس ابراهیم­زاده، تهران: انتشارات آموزش انقلاب اسلامی.
 • ویل کاکس، روت نر (1380)، تاریخ لباس، ترجمۀ شیرین بزرگ­مهر، تهران: توس.
 • · همایونی، صادق (1371)، ملک عبیرآمیز (فرهنگ مردم فارس - سروستان)، مشهد: انتشارات آستان قدس.
 • هدایت، صادق (1378)، فرهنگ عامیانۀ مردم ایران، تهران: نشر چشمه.
 • ـــــــــــــ (1381)، فرهنگ عامیانۀ مردم ایران، تهران: چشمه.
 • ـــــــــــــ (1334)، نیرنگستان، تهران: مؤسسه مطبوعاتی امیرکبیر.
 • · ویل دورانت (1365)، مشرق زمین گاهواره تمدن، ترجمه احمد آرام، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.
 • · هاشمی، سیّدعلیرضا (1394)، محرم و صفر در فرهنگ مردم ایران، فصلنامۀ نقد کتاب، سال دوم شمارۀ 5 و 6: 155-162.

یاحقی، محمّدجعفر (1386) فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در ادبیات فارس، تهران: صدا و سیمای جمهوری اسلامی