بررسی میزان پایبندی دانش آموزان دبیرستان های شهر یزد به فرهنگ عامه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده

دانش آموزان دبیرستانی نقش مهمی در فراگیری، حفظ و اشاعۀ فرهنگ عامۀ هر شهر یا روستا
دارند. بنابراین دستیابی به میزان آگاهی و پایبندی آنان نسبت به این مقوله برای برنامه ریزی های
بعدی از ضروریات است. در این تحقیق از نوع کاربردی با یک روش توصیفی و پیمایشی با استفاده
از ابزار پرسشنامه تلاش شده است تا میزان آگاهی و پایبندی دانش آموزان دبیرستان های شهر یزد به
فرهنگ عامه سنجیده شود. جامعۀ آماری در این تحقیق دانش آموزان دختر و پسر مدارس شاهد
متوسطه (دبیرستان) دورة دوم شهر یزد هستند که تعداد آنها 1738 نفر ( 825 نفر دختر و 913 نفر
پسر) است. همچنین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 314 نفر است که از این تعداد 166
نفر را دانش آموزان پسر و 148 نفر را دانشآموزان دختر تشکیل می دهند. روش نمونه گیری،
تصادفی طبقه ای است. این تحقیق از نظر جمع آوری داده ها، از نوع تحقیقات توصیفی است که به
روش پیمایشی انجام شده و از نظر هدف کاربردی است. نتایجی که از این پژوهش به دست آمد
نشان داد که در دو بعد مادی و شفاهی سطح آگاهی پسران بالاتر از دختران و میزان آگاهی
دانش آموزان دختر و پسر در مؤلّفه های شفاهی و معنوی بالاتر از مؤلّفه های مادی است. بطور کلی
میزان آگاهی از فرهنگ عامه در حد مطلوبی قرار دارد. پایبندی به مؤلّفه های فرهنگ عامه در بین
دانش آموزان پسر در حد قابل قبول و دانش آموزان دختر به طور کلّی پایین تر از حد قابل قبول قرار
دارد. همچنین میزان پایبندی به فرهنگ عامه به  طور کلّی پایین تر از حد قابل قبول است.
دانش آموزان دبیرستانی اطّلاعات خود در زمینۀ فرهنگ عامه را بیشتر از طریق خانواده و آشنایان به
دست می آورند. همچنین بین جنسیت و میزان استفاده از فرهنگ عامه ، رابطه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of Yazd High School Students' Adherence to Public Culture

نویسنده [English]

  • mostafa zamanifar
چکیده [English]

High school students play an important role in preserving and
spreading the culture of every society. Therefore, achieving their level of
awareness and adherence to this category of necessities is essential. In this
applied research, a descriptive and survey method using questionnaire and
library studies has been attempted to measure the awareness and
adherence of Yazd high school students to popular culture. Popular culture
has both material and oral components. The results of this study showed
that in both physical and verbal dimensions the level of knowledge of boys
was higher than those of girls, and the level of knowledge of boys and
girls in oral and spiritual components was higher than material
components. In general, the level of awareness of popular culture is at a
good level. Adherence to the components of popular culture among male
students is acceptable and female students generally lower than
acceptable. Also, the level of adherence to popular culture is generally
lower than acceptable. High school students gain more information about
popular culture through family and acquaintances. Gender also influences
the use of popular culture in life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Yazd
  • the young
  • public culture
  • Tradition
  • Material Culture
  • Oral culture