تحلیلی بر بازنویسی قصه‌های کلیله و دمنه اثر مهدی آذریزدی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور یزد.

2 دانشیار دانشگاه پیام نور یزد، عضو هیئت علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور یزد.

چکیده

ساده نویسی و بازآفرینی قصه ها و حکایات کهن از جمله حکایات دلنشین کلیله و دمنه از دیرباز
در تاریخ ادبیات معاصر رایج بوده است. آثار مهدی آذریزدی نمونۀ برجسته ای از اینگونه آثار است.
در این مجال در می یابیم که به غیر از استاد آذر هیچ نویسندة دیگری موفق نشده است چنین پیوندی
را بین ادبیات کهن و ادبیات معاصر ایجاد کند. آذریزدی با توجه به اهمیت تداوم فرهنگی و
نگهداری میراث ادبی گذشتگان متن را تنها از نظر زبانی و لغوی و اندکی تغییر در جزئیات
رویدادهای داستانی و حوادث فرعی به گونه ای بازنویسی می کند که به متن اصلی شباهت داشته
باشد. او بیان سینه به سینۀ بسیاری از افسانه ها را به شیوة موجود در زمانه نگارش کتاب رواج
خرافه پرستی و هذیان دانسته و شیوة بیان آنها را اساساً فاقد هرگونه تازگی و انتخاب مناسب می داند
ولذا در انتخاب داستانهای کلیله و دمنه ضمن حفظ اصل امانتداری از اصل داستان سعی دارد تا با
استفاده از شیوه های ساده نویسی و ایجاد کششهای منطقی در نگارش برای مخاطبان خود داستانی
ماندگار و جذاب فراهم آورد. که انصافاً موفق هم بوده و مزایای آن به چند مورد کم و کاستی آن
غلبه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of the Rewriting of the Kelileh-va-Demneh storie by Mehdi Azar Yazdi

نویسندگان [English]

  • zohre haddadi 1
  • sayyed Mohammad Bagher Kamal-addini 2
چکیده [English]

Simplifying and recreating ancient stories and anecdotes, including the
pleasant anecdotes of Kelileh and Demneh, has long been common in the
history of contemporary literature. Mehdi Azar Yzadi is an outstanding
figure who has attempted such works. I have realized that, except for Azar
Yazdi, no other writer has succeeded in creating such a connection
between ancient literature and contemporary literature. Due to the
importance of cultural continuity and the preservation of the literary
heritage of the past, he has simplified and rewritten the text only in terms
of language and vocabulary and a slight change in the details of fictional
events and sub-events in a way that resembles the original text. He
believed that the current oral recitation of many myths is the prevalence of
superstition and delusion at this printing time, considering it to have no
novelty and proper choice, and therefore he tried to choose the stories of
Kelileh and Demneh while remaining faithful to the story in order to
provide an impressive story for the audience by using simple writing
techniques and creating logical pulls in writing. He has been quite
successful in doing it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kelileh and Demneh
  • story
  • Mehdi Azar Yazdi