دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، تابستان 1399، صفحه 1-153 
2. دلایل ازدواج نکردن: مطالعۀ کیفی زنان مطلقه در شهر یزد

صفحه 33-58

10.22034/fyazd.2021.270861.1037

سیدرضا جوادیان؛ اشرف عسکری باغمیانی؛ نسرین بابائیان