درباره نشریه

این فصلنامه بر اساس مجوز 1397/7/2 به شماره 82891 هیات نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می شود.