اعضای هیات تحریریه

 

 

مدیر مسئول

مجید جوادیان زاده

مطالعات فرهنگی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد

majid.javadyangmail.com

سردبیر

سید علیرضا افشانی

استاد جامعه شناسی عضو هیات علمی دانشگاه یزد

https//pws.yazd.ac.ir/afshani/fa/
afshanialirezayazd.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

سید علیرضا افشانی

استاد جامعه شناسی عضو هیأت علمی دانشگاه یزد

afshanialireza@yazd.ac.ir
afshanialirezayazd.ac.ir

کمال امیدوار

استاد جغرافیای طبیعی عضو هیات علمی دانشگاه یزد

komidvaryazd.ac.ir

یدالله جلالی پندری

استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد عضو هیات علمی دانشگاه یزد

jalaliyazd.ac.ir

اصغر دادبه

استاد ادبیات و فلسفة اسلامی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

adaadbehyahoo.com

حسین فلاح زاده ابرقوئی

استاد آمار زیستی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

fallahzadeh.hogmail.com

محمد کاظم کهدویی

استادزبان و ادبیات فارسی عضوهیأت علمی دانشگاه یزد

mkka35yahoo.com

سید سعید مظلومی محمود آباد

استاد آموزش بهداشت و ارتقا سلامت عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

mazloomyssu.ac.ir

عباس عسکری ندوشن

دانشیار جمعیت شناسی عضو هیات علمی دانشگاه یزد

yazd.ac.ir/people/askari
aaskarinyazd.ac.ir

فاطمه مکی زاده

دانشیار علم اطلاعات و دانش شناسی عضو هیات علمی دانشگاه یزد

yazd.ac.ir/people/makkizadeh
makkizadehyazd.ac.ir

محمدرضا نقصان محمدی

دانشیار معماری طراحی شهری عضو هیات علمی دانشگاه یزد

yazd.ac.ir/people/mohammadi
mohammadiyazd.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

حسن رضائی باغ بیدی

استاد فرهنگ و زبانهای باستانی استاد دانشگاه اوساکا ژاپن

researchmap.jp/HassanRezaibaghbidi
hrezaeelang.osaka-u.ac.jp

ویراستار انگلیسی

حمید علامی

دانشیار زبان انگلیسی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

yazd.ac.ir/people/allami
hallamiyazd.ac.ir

مشاور علمی

سید عبدالعظیم پویا

پژوهشگر تاریخ و فرهنگ پژوهشگر میراث فرهنگی

s.a.pouyalive.com

حسین مسرت

نسخه خطی مدرس نسخه شناسی دانشگاه یزد

hmasarratyahoo.com

مدیر داخلی

مریم عاقلی بافقی

کارشناس ارشد فلسفه و کلام اسلامی کارشناس مسئول امور پژوهشی ،اجتماعی و تحقیقات فرهنگ بومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد

maryam.aghelygmail.com
03536242784

ویراستار

زهرا قرقچیان

علوم اجتماعی کارشناس ارشد جمعیت شناسی

zghoroghchiyanyahoo.com