اعضای هیات تحریریه

1. دکتر سیّدعلیرضا افشانی (استاد جامعه‌شناسی، دانشگاه یزد)

2. دکتر یدالله جلالی­ پندری (استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه یزد)

3. دکتر علی­ اکبر جعفری­ ندوشن (استادیار حقوق، دانشگاه یزد)

4. دکتر بمانعلی دهقان­ منگابادی (دانشیار الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه یزد)

5. دکتر محمّدرضا رحمتی (دانشیار تاریخ اسلام، دانشگاه یزد)

6. دکتر عبّاس عسکری ­ندوشن (دانشیار جمعیّت‌شناسی، دانشگاه یزد)

7. دکتر حمید علاّمی (دانشیار زبان انگلیسی، دانشگاه یزد)

8. دکتر فاطمه مکّی‌زاده (دانشیار علم اطّلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه یزد)

9. دکتر سیّدسعید مظلومی محمودآباد (استاد آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد)

10. دکتر محمّدنقصان محمّدی (دانشیار معماری طرّاحی شهری، دانشگاه یزد)

11. سیّد عبدالعظیم پویا (پژوهشگر تاریخ و فرهنگ)

12. حسین مسرّت (مدرّس نسخه ­شناسی، دانشگاه یزد)

13. حسن مفیدی (کارشناس فرهنگی

مدیر مسئول

مجید جوادیان زاده

مطالعات فرهنگی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد

majid.javadyangmail.com

سردبیر

سید علیرضا افشانی

استاد جامعه شناسی Cooperative and Social Welfare Department, Faculty of Social Sciences, Yazd University, Yazd, Iran
 

https//pws.yazd.ac.ir/afshani/fa/
afshanialirezayazd.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

یدالله جلالی پندری

استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد

jalaliyazd.ac.ir

سید سعید مظلومی محمود آباد

استاد آموزش بهداشت عضو هیات علمی و مدیرگروه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت، معاون پژوهشی، مدیر مسئول و سردبیر مجله علمی، پژوهشی طلوع بهداشت، مدیر مسئول مجله انگلیسی تحقیقات رفتارهای اجتماعی و سلامت

mazloomyssu.ac.ir

سید علیرضا افشانی

استاد جامعه شناسی دانشیار و عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد

afshanialireza@yazd.ac.ir
afshanialirezayazd.ac.ir

بمانعلی دهقان منگابادی

دانشیار الهیات و معارف اسلامی دانشیار، دانشکده الهیات - بخش علوم قرآن و حدیث

yazd.ac.ir/people/dehghan
badehghanyazd.ac.ir

محمدرضا رحمتی

دانشیار تاریخ اسلام دانشیار، گروه حقوق و علوم سیاسی - بخش تاریخ

yazd.ac.ir/people/rahmati
m.rahmatiyazd.ac.ir

عباس عسکری ندوشن

دانشیار جمعیت شناسی دانشیارجمعیت شناسی دانشگاه یزد

yazd.ac.ir/people/askari
aaskarinyazd.ac.ir

حمید علامی

دانشیار زبان انگلیسی دانشیار، دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه یزد

yazd.ac.ir/people/allami
hallamiyazd.ac.ir

فاطمه مکی زاده

دانشیار علم اطلاعات و دانش شناسی دانشیار بخش علم اطلاعات و دانش‌شناسی و رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد

yazd.ac.ir/people/makkizadeh
makkizadehyazd.ac.ir

محمد نقصان محمدی

دانشیار معماری طراحی شهری دانشیارگروه شهرسازی دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد

yazd.ac.ir/people/mohammadi
mohammadiyazd.ac.ir

علی اکبر جعفری ندوشن

استادیار حقوق دانشگاه یزد استادیار حقوق دانشگاه یزد

yazd.ac.ir/people/JafariNadoushan
jafarinadoushanyazd.ac.ir

سید عبدالعظیم پویا

پژوهشگر تاریخ و فرهنگ پژوهشگر میراث فرهنگی

s.a.pouyalive.com
09131510606

حسین مسرت

نسخه خطی مدرس نسخه شناسی دانشگاه یزد

hmasarratyahoo.com
09131533004

مدیر اجرایی

مریم عاقلی بافقی

کارشناس ارشد فلسفه و کلام اسلامی کارشناس مسئول امور پژوهشی ،اجتماعی و تحقیقات فرهنگ بومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد

maryam.aghelygmail.com
03536242784

ویراستار ادبی نشریه

مهری زینی

کارشناس ارشد مطالعات عرفانی مربی دانشگاه یزد

m.zeini2010gmail.com